Biuro Rachunkowe CONSTANS

Newsy podatkowe

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – nowy obowiązek rejestracyjny

Od 13 października 2019 r. każda polska spółka handlowa oprócz spółki partnerskiej ma obowiązek zgłosić informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych, a więc o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, do nowo powstałego rejestru. Każda wymieniona w ustawie spółka powinna zgłosić wymagane informacje do Rejestru w terminie 7 dni od wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czytaj więcej »

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019

Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa o wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności (inaczej MPP lub split payment) oraz wprowadzeniu Białej listy i obowiązku posiadania rachunku firmowego, tak teraz informujemy o obowiązkach jakie zaczną obowiązywać już niebawem, bo 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Czytaj więcej »

Biała lista podatników VAT – obowiązki i sankcje

Co to jest biała lista podatników VAT
1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Czytaj więcej »

NIP na paragonie od 1 stycznia 2020

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520) wprowadza liczne zmiany do ustawy o VAT, które w większości zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r. Wśród zmian znalazły się nowe przepisy dotyczące podatników dokonujących sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej »

Samochody w firmie – zmiany od 2019 roku

Na stronie RCL został opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji m.in. ustaw o podatku dochodowym (nr z wykazu prac legislacyjnych UC 135). Pośród wielu innych znalazły się w nim zapowiadane przez resort finansów zmiany dotyczące ujmowania w firmowych kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem aut osobowych.

Czytaj więcej »

Amortyzacja składników majątku otrzymanych w darowiźnie – wyjaśnienie MF

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w ustawie o pdof zaczęły obowiązywać uregulowania ograniczające możliwość zaliczania do firmowych kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Dotyczą one odpisów naliczanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi nieodpłatnie w ramach darowizny lub w drodze dziedziczenia (spadku). Odpisy amortyzacyjne od takich składników majątku od początku bieżącego roku stanowiły koszty podatkowe tylko w przypadku, kiedy wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Czytaj więcej »

Parkowanie pojazdu pod domem pracownika a odliczenie VAT

Organy podatkowe bardzo restrykcyjnie podchodzą do prawa do odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W związku z tym odmawiają prawa do pełnego odliczenia VAT w sytuacji, gdy pracownik firmy (np. przedstawiciel handlowy) parkuje służbowe auto pod swoim domem. Ich zdaniem, dopóki mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim, zawsze istnieje potencjalna możliwość wykorzystania tego pojazdu do celów prywatnych. Jednak sądy administracyjne uważają inaczej.

Zasady odliczania VAT

Czytaj więcej »

Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe

Jeżeli wydatki poniesione przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną na czynsz oraz media są związane z prowadzoną (zarejestrowaną) w jego prywatnym mieszkaniu działalnością gospodarczą, wówczas mogą być one zaliczone do firmowych kosztów podatkowych. Możliwości tej przepisy ustawy o pdof nie uzależniają jednocześnie od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w piśmie udostępnionym Wydawnictwu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej »

Weryfikacja zgłoszenia VAT-R a prawo do odliczenia VAT

Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usługodawcy jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego. Tak uznał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedziach na interpelacje poselskie nr 15666 i nr 15711.

Czytaj więcej »

Sposób zapłaty będzie miał wpływ na koszty podatkowe

Na podpis Prezydenta czeka ustawa nowelizująca obie ustawy o podatku dochodowym oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (stan na dzień oddania GP do druku). W zakresie dotyczącym podatku dochodowego przynosi ona zmiany związane z korektą kosztów. Do korekty takiej będzie zobowiązany przedsiębiorca, który reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów dokonując zapłaty w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku bankowego, w przypadku gdy jednorazowa wartość takiej transakcji przekroczy 15.000 zł (bez względu na ilość płatności w ramach tej transakcji).

Czytaj więcej »

Diety przedsiębiorcy w kosztach firmy

Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet z tytułu podróży służbowych odbywanych do miejscowości świadczenia usług, ale tylko do wysokości określonej w rozporządzeniu o podróży służbowej. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 r., nr ITPB1/415-518/14/AK.

Czytaj więcej »

Co warto wiedzieć o odroczeniu płatności w ZUS?

Płatnik składek mający chwilowe problemy związane z terminowym opłacaniem składek ubezpieczeniowych do ZUS może, po spełnieniu pewnych warunków, liczyć na pomoc ze strony organu rentowego. W takiej sytuacji ZUS może bowiem wyrazić takiej osobie zgodę na uregulowanie należności składkowych w nowym, późniejszym terminie. Krótko mówiąc, może zgodzić się na odroczenie terminu płatności zobowiązań z tytułu składek.

Czytaj więcej »

Odsetki od kredytu hipotecznego w kosztach najmu

ydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przeznaczonej pierwotnie na cele mieszkaniowe podatnika, która w późniejszym czasie stała się przedmiotem najmu, można uznać za związane z uzyskiwaniem przychodu z najmu. W konsekwencji mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tego źródła. Jednak bezpośrednio podatnik może obciążać koszty wyłącznie odsetkami od kredytu, które zostały faktycznie zapłacone po rozpoczęciu najmu nieruchomości. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 lipca 2013 r., nr IPTPB1/415-281/13-4/MD.

Czytaj więcej »