Samochody w firmie – zmiany od 2019 roku

Na stronie RCL został opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji m.in. ustaw o podatku dochodowym (nr z wykazu prac legislacyjnych UC 135). Pośród wielu innych znalazły się w nim zapowiadane przez resort finansów zmiany dotyczące ujmowania w firmowych kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem aut osobowych.

Z treści projektu wynika, że podatnicy, będący osobami fizycznymi, użytkujący na potrzeby działalności gospodarczej własne samochody osobowe niestanowiące firmowych środków trwałych, zamiast rozliczania wydatków na ich eksploatację w ramach tzw. kilometrówki, będą koszty podatkowe obciążali wydatkami związanymi z ich eksploatacją w sposób uproszczony. Będą mogli zaliczyć do kosztów firmowych 20% wszystkich poniesionych wydatków eksploatacyjnych, a nie tylko związanych z firmowym wykorzystaniem takiego auta.

Natomiast samochody osobowe zaliczone do środków trwałych u podatników pdof i pdop mają być rozliczane w podatku dochodowym analogicznie do już obowiązujących rozliczeń w VAT. To oznacza, że gdy podatnik wykorzystuje taki samochód również do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, czyli także do celów prywatnych (tzw. użytek mieszany), firmowe koszty podatkowe będą mogły być obciążane 50% wydatków związanych z jego używaniem. Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie jedynie wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzeniu działalności gospodarczej, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wynikającej z przepisów ustawy o VAT.

Projekt przewiduje także podwyższenie z 20.000 euro do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest rozliczanie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. Zmiana ta obejmie zarówno podatników pdof, jak i pdop. Ze zmianą limitu kosztowej amortyzacji aut osobowych koresponduje podwyższenie z 20.000 euro do 150.000 zł kwoty odnoszącej się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, podlegającej rozliczeniu w kosztach podatkowych.

Limit 150.000 zł obejmie również opłaty wynikające m.in. z umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy samochodów osobowych. Będą one podlegały rozliczeniu w kosztach podatkowych w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem takiej umowy. Z przepisów przejściowych wynika, że do tego rodzaju umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r. zasadniczo będzie można stosować dotychczasowe zasady podatkowe, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r. Możliwość ta została ograniczona w odniesieniu do umów zawartych lub zmienionych pomiędzy dniem ogłoszenia ustawy nowelizującej a jej wejściem w życie, które planowane jest na 1 stycznia 2019 r. W ich przypadku omawiane opłaty będzie można rozliczać na dotychczasowych zasadach tylko do końca 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 71 (1528) z dnia 3.09.2018

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?