Wyciąg z Regulaminu Fakturowania Spółki CONSTANS Sp. z o.o.

W związku z wejściem nowych przepisów dotycząch fakturowania zamieszczamy wyciąg z Regulaminu Fakturowania Spółki CONSTANS Sp. z o.o.
W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury – zamieszczamy wzór faktury zwykłej jaką wystawia Spółka.
Pełna treść Regulaminu Fakturowania Spółki CONSTANS Sp. z o.o. znajduje się w siedzibie Spółki.

 
WYCIĄG Z REGULAMINU FAKTUROWANIA SPÓŁKI CONSTANS SP. Z O.O.

 § 1

1. Faktury dla potrzeb podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 106 Ustawy oraz rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. wystawiane są na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

2. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1, dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika VAT będącego jednocześnie wystawcą tych dokumentów, faktury te są również fakturami handlowymi, chyba że w umowie postanowiono, że udokumentowanie świadczeń dla celów cywilnoprawnych nastąpi w innej formie.

3. ….

4. ….

5. ….

 
§ 2

1. …..

2. …..

3. Fakturami handlowymi są faktury wystawiane przez podatnika VAT z tytułu wykonanych umów cywilnoprawnych, które dokumentują w szczególności roszczenia z tego tytułu. Do faktur handlowych nie stosuje się przepisów Ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

 
§ 3

….

§ 4

…..

§ 5

….

 
§ 6

1. Podatnik VAT wystawia faktury w formie papierowej i elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podatnik VAT może wystawiać faktury w formie elektronicznej, jeżeli uzyska akceptację nabywcy (usługobiorcy) na taką formę fakturowania. Akceptacja, wyrażona na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 r., zachowuje swoją ważność.

3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie również w przypadku, gdy faktury wystawia osoba trzecia na podstawie umowy fakturowej zawartej z podatnikiem VAT.

4. W przypadku gdy faktury wystawia nabywca (usługobiorca) na podstawie porozumienia fakturowego, faktury te mają formę papierową.

 
§ 7

1. Faktury wystawiane są w dwóch egzemplarzach.

2. Egzemplarze faktury identyfikowane są w następujący sposób:

1)   na egzemplarzu pierwszym podane są słowa „oryginał pierwszy”;
2)   na egzemplarzu drugim podane są słowa „oryginał drugi”;
3)   oba oryginały faktur są obowiązkowo podpisywane przez osobę upoważnioną do wystawiania faktur – jeżeli faktura ma formę papierową;
4)   nadruk imienia i nazwiska wygenerowany przez system wystawiający fakturę w formie elektronicznej uznaje się za prawidłowo podpisaną fakturę przez osobę upoważnioną do wystawienia faktury;

3. Podatnik VAT wymaga podpisu obu oryginałów faktur przez osobę upoważnioną przez nabywcę (usługobiorcę) do reprezentowania jej interesów. Podpis taki traktuje się jako uznanie roszczenia handlowego wynikającego z tej faktury, chyba że faktura ta nie jest jednocześnie fakturą handlową.

4. Faktury wystawiane na podstawie zawartych umów o świadczenie usług z nabywcą (usługobiorcą) są wystawiane bez podpisu odbiorcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy, co stanowi jednoznaczne uznanie roszczenia handlowego wynikającego z tej faktury.
 

§ 8

1. Faktury wystawione w formie elektronicznej podatnik VAT wystawia za pośrednictwem systemu księgowego – moduł Subiekt GT i faktury w formie elektronicznej generowane są w formacie pdf. Faktura w formie elektronicznej może być opatrzona podpisem kwalifikowanym / komercyjnym.
 

§ 9

Podatnik VAT zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur przy pomocy wszelkich działań chroniących dokumenty przed sfałszowaniem, podrobieniem oraz zmianą ich treści, na zasadach wynikających z przepisów prawa, Regulaminu oraz innych postanowień obowiązujących w tym zakresie.

§ 10

1. Realizacja celu, o którym mowa w § 9, w stosunku do faktur wystawionych w formie papierowej następuje poprzez:

1)   określenie osób uprawnionych do sporządzania, zgodnie z prawdą oraz zgodnie z prawem, projektów faktur. Osobami tymi są:

a)   Mariusz Janota,
b)   Lidia Golenia-Żydaczewska,

2)   obowiązek podpisywania oryginałów faktur wyłącznie przez osoby do tego upoważnione i jednocześnie odpowiedzialne za weryfikację ich treści. Osobami tymi są:

a)   Mariusz Janota ,
b)   Lidia Golenia-Żydaczewska;

3)   żądanie od nabywców podpisywania oryginałów faktur przez osoby reprezentujące ich interesy;

4)   numerację faktur zawierającą kod identyfikujący oryginały faktur o poufnym charakterze. Kod ten jest określany co rok odrębnym, niepublikowanym zarządzeniem wydanym na podstawie Regulaminu;

5)   bezwzględny zakaz stosowania wymogów określonych w pkt 1) –5) do dokumentów będących kopiami faktur.

2. Przepis ust. 1 pkt 3) nie dotyczy przypadków, gdy faktury wystawiane są przez podatnika VAT jako nabywcę towarów lub usług.

§ 11

1. Realizacja celu, o którym mowa w § 9, obok należytego przechowywania oryginałów faktur w wersji papierowej przez podatnika VAT, może nastąpić poprzez niezwłoczne stworzenie, po wystawieniu faktury, zamkniętej kopii o charakterze elektronicznym tego dokumentu, która będzie zabezpieczona przed jej zniszczeniem, zmianą, podrobieniem lub inną formą ingerencji.

2. Szczegółowe zasady realizacji obowiązku określonego w ust. 1 określa zarządzenie wydane na podstawie Regulaminu.

§ 12

1. W celu realizacji zasad wynikających z § 9, podatnik VAT zapewnia możliwość podglądu obrazu faktury i ewentualny wydruk obrazu faktury w systemie Subiekt GT. Obraz faktury potwierdza autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur wystawionej w formie papierowej oraz elektronicznej.

§ 13

1. Podatnik VAT zapewnia możliwość zweryfikowania prawidłowości wystawianych przez niego faktur w wyniku kontroli biznesowych mających za przedmiot zgodność wystawionych dokumentów z rzeczywistością, a w szczególności z treścią czynności prawnych tworzących dostawę towarów lub świadczenie usług.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, wykonywane są przez:

1)   osobę działającą w imieniu podatnika VAT dokonującego wewnętrznej weryfikacji procesu wystawiania oraz przechowywania faktur;
2)   osobę reprezentującą podmiot będący nabywcą towarów lub usługobiorcą usług świadczonych przez podatnika VAT na zasadach określonych w Regulaminie; osoba ta musi wskazać jednak interes prawny uzasadniający uczestnictwo w tej kontroli.

3. Osobami, o których mowa w ust. 2 pkt 1), są:

1)   Mariusz Janota,
2)   Lidia Golenia-Żydaczewska,
3)   Izabela Ulidowicz,
4)   Magdalena Dyl

4. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2), polega w szczególności na możności udostępnienia na żądanie osoby mającej interes prawny dokumentów o charakterze handlowym, niezbędnych dla określenia zgodności wystawianych faktur ze stanem faktycznym oraz z treścią czynności prawnej. Podatnik VAT może odmówić udostępnienia określonych dokumentów, jeżeli może to godzić w jego interesy handlowe lub zachodziłoby uzasadnione podejrzenie wykonywania kontroli biznesowej w złej wierze.

5. Szczegółowy tryb kontroli biznesowych może określać wewnętrzna instrukcja postępowania zatwierdzona przez władze danej jednostki.

§ 14

W przypadku, gdy podatnik VAT wystawia faktury w formie elektronicznej, zapewnienie celu, o którym mowa w § 9, następuje zgodnie z przyjętym przez podatnika VAT oprogramowaniem, na podstawie szczegółowej instrukcji zatwierdzonej przez władze (zarząd) podatnika VAT.

§ 15

1. Faktury wystawiane na podstawie Regulaminu zawierają dane wymienione w ust. 2, z zastrzeżeniem §16.

2. W przypadku, gdy faktura dokumentuje dostawę towarów i świadczenie usług, gdzie obowiązek podatkowy ciąży na podatniku VAT dokonującym tych czynności, faktura zawiera:

1)   datę jej wystawienia;
2)   kolejny numer faktury „podatkowej”, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w jednoznaczny sposób ją identyfikuje;
3)   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4)   numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od towarów i usług;
5)   numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
6)   datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed wykonaniem czynności dostawy towarów lub świadczenia usług z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury „podatkowej”;
7)   nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8)   miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
9)   cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
10)   kwoty wszelkich opustów lub obniżek, w tym w formie rabatu za wcześniejszą zapłatę, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej;
11)   wartość dostarczanych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
12)   stawkę podatku;
13)   sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionej od podatku;
14)   kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
15)   kwotę należności ogółem.

3. Fakturę, o której mowa w ust. 2 wystawia się nie później niż 7. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku natomiast sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

4. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności, to wystawiona faktura „zaliczkowa” powinna zawierać następujące dane:

1)   dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i 12;
2)   datę otrzymania całości lub części należności, o której mowa powyżej, o ile taka data różni się od daty wystawienia faktury;
3)   kwotę otrzymanej całości lub części należności, a w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę i faktury te obejmują łącznie całą należność, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur;
4)   kwotę podatku wyliczoną według wzoru

KP = ZBxSP/100+SP

gdzie:
KP – kwota podatku,
ZB – kwota otrzymanej części lub całości należności,
SP – stawka podatku;

5)   dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

4. Fakturę, o której mowa w ust. 4, wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia, w którym ją otrzymano (otrzymanie zaliczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego).

5. Faktura „podatkowa” wystawiana na podstawie rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. może również przyjąć nazwę „Faktura VAT”. Faktura ta stanowić będzie zarówno fakturę „podatkową” oraz  handlową i będzie stanowiła podstawę do roszczenia należności z niej wynikających.

§ 16

….

§ 17

….

§ 18

….

§ 19

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, gdy obowiązek podatkowy ciąży na podatniku dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług, a kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro, jeżeli kwoty należności są wyrażone w walucie euro, faktura zawiera następujące dane:

1)   datę jej wystawienia;
2)   kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w jednoznaczny sposób ją identyfikuje;
3)   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika;
4)   numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od towarów i usług;
5)   numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
6)   datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed wykonaniem czynności dostawy towarów lub świadczenia usług z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury „podatkowej”;
7)   nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8)   kwoty wszelkich opustów lub obniżek, w tym w formie rabatu za wcześniejszą zapłatę, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej;
9)   kwotę należności ogółem.

§ 20

Jeżeli faktury wystawiane przez podatnika VAT są jednocześnie dokumentami handlowymi, na fakturach mogą być podawane również dodatkowe informacje, takie jak: termin płatności, numer rachunku bankowego podatnika VAT, saldo rozrachunków z kontrahentem, uwagi do wykonywanej usługi lub dostarczanego towaru i inne dane potrzebne dla prawidłowego udokumentowania należności.

§ 21

1. W stosunku do czynności i innych zdarzeń rodzących obowiązek podatkowy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r., faktury wystawiane są nie później niż 7. dnia, licząc od dnia dokonania dostawy lub wykonania usługi, jeżeli obowiązek powstaje zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

3. Jeżeli faktura dokumentuje co najmniej dwie dostawy lub dwie usługi, fakturę wystawia się nie później niż z końcem miesiąca, w którym zostały dokonane (faktura zbiorcza).

4. ….

§ 22

….

§ 23

….

§ 24

….

§ 25

….

§ 26

….

§ 27

1. Faktury korygujące należy wystawiać w przypadkach, gdy po wystawieniu faktury dokonano:

1)   obniżki ceny w formie rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy,
2)   zwrotu towarów, wydanych w związku z ich dostawą,
3)   zwrotu nabywcy całości lub części należności, o której mowa w art. 19 ust. 11 Ustawy (zwrotu przedpłaty, zaliczki, zadatku, itp.);
4)   podwyższono cenę;
5)   stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1, podatnik VAT może wystawiać faktury korygujące, z zastrzeżeniem § 28.

§ 28

1. Faktura korygująca, o której mowa w § 27, zawiera w szczególności:

1)   w przypadku gdy podatnik VAT udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług:

a)   numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
b)   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
c)   numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od towarów i usług,
d)   numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
e)   datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed wykonaniem czynności dostawy towarów lub świadczenia usług z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury „podatkowej”,
f)    nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny),
g)   kwotę i rodzaj udzielonego rabatu,
h)   kwotę zmniejszenia podatku należnego;

2)   w przypadku gdy podatnik VAT udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać:

a)   numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
b)   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
c)   numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od towarów i usług,
d)   okres, do którego odnosi się udzielany rabat,
e)   kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

2. Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

3. Faktura korygująca dotycząca podwyżki ceny musi zawierać co najmniej:

1)   numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
2)   dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a)   datę jej wystawienia,
b)   kolejny numer faktury „podatkowej”, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w jednoznaczny sposób ją identyfikuje,
c)   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
d)   numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od towarów i usług,
e)   numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
f)    datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed wykonaniem czynności dostawy towarów lub świadczenia usług z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury „podatkowej”,
g)   nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny),

3)   kwotę podwyższenia podatku należnego.

4. Faktura korygująca wystawiona w przypadku stwierdzenia pomyłek dotyczących ceny, stawki, kwoty podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury, zawiera:

1)   dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a)   numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
b)   datę jej wystawienia,
c)   kolejny numer faktury „podatkowej”, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w jednoznaczny sposób ją identyfikuje,
d)   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
e)   numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od towarów i usług,
f)    numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
g)   datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty przed wykonaniem czynności dostawy towarów lub świadczenia usług z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury „podatkowej”,

2)   prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej.

5. Faktury korygujące powinny zawierać wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”.

§ 29

Podatnik VAT obowiązany jest posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze.

§ 30

….

§ 31

….

§ 32

1. Nabywca towaru lub usługi od podatnika VAT, który otrzymał wystawioną przez podatnika VAT fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się z podatnikiem VAT lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę zwaną notą korygującą, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nabywca (usługobiorca) nie może wystawić noty korygującej, o której mowa w ust. 1, w przypadku pomyłek dotyczących:

1)   miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
2)   ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
3)   kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
4)   wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
5)   stawki podatku;
6)   sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
7)   kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
8)   kwotę należności ogółem.

3. Nota korygująca, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1)   numer kolejny i datę jej wystawienia;
2)   imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku jak również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
3)   dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 6 rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r.;
4)   wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

4. Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury „podatkowej”, której dotyczy. Akceptacja ta następuje w formie: Na kopii noty korygującej wystawionej w formie papierowej składany jest podpis osoby upoważnionej przez podatnika VAT do tych czynności.

§ 33

….

§ 34

1. Jeżeli faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik VAT wystawia fakturę:

1)   na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika VAT;
2)   zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy,

– osobie mającej w tym udokumentowany interes prawny. Osobami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są w szczególności:

a)   nabywca,
b)   osoba reprezentująca nabywcę lub przez niego upoważniona,
c)   sukcesor prawny nabywcy.

2. Faktura, o której mowa w ust. 1, zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

3. W stosunku do wystawiania faktur będących duplikatami do faktur wystawionych do dnia 31 grudnia 2012 r., zastosowanie mają przepisy obowiązujące do tego dnia.

4. W stosunku do wystawiania faktur będących duplikatami do faktur wystawionych po dniu 31 grudnia 2012 r., zastosowanie mają przepisy obowiązujące po tym dniu.

§ 35

….

§ 36

….

§ 37

….

§ 38

….

§ 39

….

§ 40

1. Podatnik VAT w zakresie dokumentowania czynności dokonanych przed dniem 1 stycznia 2013 r. stosuje przepisy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W stosunku do wystawiania faktur korygujących oraz faktur będących duplikatami do faktur wystawionych przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz wystawionych zgodnie z ust. 1 stosuje się przepisy obowiązujące po tym dniu.

3. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy, odnoszącej się do czynności dokonanej przed dniem 1 stycznia 2013 r. stosuje się przepisy obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012 r.

4. Do faktur, o których mowa w ust. 1 i 3, przepisy Regulaminu nie mają zastosowania.

§ 41

….

§ 42

Podatnik VAT wystawia faktury dokumentujące czynności zwolnione.

§ 43

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi, podatnik VAT wystawia fakturę dokumentującą:

1)   sprzedaż, a także dostawę i świadczenie usług, dokonywaną przez niego na rzecz podmiotów niebędących:

a)   innym podatnikiem podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze,
b)   osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze,

2)   otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności sprzedaży, dostawy towarów i świadczenia usług, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, o ile jest dokonywana na rzecz podmiotów innych niż wymienione w podpunkcie 1).

§ 44

1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza takiej faktury, pozostającego u podatnika VAT, dołączany jest paragon dokumentujący tę sprzedaż.

2. Paragon, o którym mowa w ust. 1, nie jest fakturą.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.

Udostępnij:

Inne posty

KSeF – przygotowania trzeba zacząć już teraz

Krajowy System e-Faktur to nowe narzędzie umożliwiające sprzedawcom wystawianie faktur w ustrukturyzowanej formie, nabywcom odbiór tych faktur, a organom podatkowym bezpośredni dostęp do faktur wystawionych

Dodatkowe 12 miesięcy z Małym ZUS Plus

Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus dla przedsiębiorców. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Z dodatkowego roku

Konto na PUE ZUS obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r. Jak je założyć?

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadania konta na PUE ZUS. Dotyczy to zarówno osób samozatrudnionych, jak i pracodawców – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Jak założyć konto na platformie i dlaczego warto to zrobić już teraz?