Biuro rachunkowe & Doradztwo

INFOLINIA: 0 515 850 983
E-MAIL: biuro@constans.co

PODATKI zmiany w 2020 roku oraz Mikrorachunek podatkowy

Kolejne miesiące nie oszczędzą przedsiębiorców. Już w 2019 roku musieliśmy się dostosować do kolejnych zmian w prawie podatkowym. W 2020 pojawią się nowe przepisy i nowe obowiązki. Oto najważniejsze z nich.

Indywidualne rachunki podatników - mikrorachunek

Każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych. VAT, PIT i CIT trzeba od 1 stycznia 2020 r. wpłacać na swój indywidualny rachunek podatkowy. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Numer mikrorachunku można otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Podstawą jego uzyskania jest - w zależności od statusu podatnika (płatnika) - NIP albo PESEL.

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Podstawą numeru mikrorachunku jest identyfikator podatkowy podatnika (płatnika). Identyfikatorem podatkowym w Polsce jest NIP albo numer PESEL.

Numer PESEL to identyfikator podatkowy osób fizycznych mających nadany ten numer, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Kryteria te muszą być spełnione łącznie. NIP jest identyfikatorem podatkowym pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych niespełniających wymogów pozwalających na ich identyfikację na podstawie numeru PESEL.

Numer mikrorachunku składa się z 26 znaków. Przed dokonaniem wpłaty zawsze należy sprawdzić, czy zawiera numer rozliczeniowy i uzupełniający w NBP (tj. ciąg cyfr "10100071222") oraz prawidłowy numer PESEL lub NIP.

Nieprzestrzeganie przepisów dot. białej listy podatników a KUP

Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności powyżej 15.000 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników. Na „białej liście”, obok podstawowych informacji jak nazwa lub adres siedziby podatnika, znajdą się też m.in. informacje o numerach kont bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Od nowego roku podatnicy mają obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK, zamieszczone w Wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) – jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Oznacza to, że obowiązek ten nie będzie dotyczyć płatności, które wynikają z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT ze względu na limit lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT.

Zapłata na rachunek spoza wykazu spowoduje konsekwencje, tj.: brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT i odpowiedzialność solidarną w VAT (chodzi o kwotę podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług). Podatnik może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3. dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew. W tym terminie należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o zapłacie na „niezgłoszony” rachunek.

W praktyce nowe przepisy nałożą na podatników obowiązek każdorazowej weryfikacji kontrahenta przy zlecaniu płatności na jego rzecz, w celu upewnienia się czy płatność jest zlecana na rachunek bankowy znany Ministerstwu. Co istotne, przy weryfikacji rozliczenia transakcji mają być brane dane znajdujące się na „białej liście” na dzień zlecenia przelewu.

Zapłata za fakturę oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności” z pominięciem tego mechanizmu a KUP

Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę:
- na kwotę powyżej 15.000 zł,
- dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u.,
- oznaczoną "mechanizm podzielonej płatności"
w przypadku niezastosowania split payment.

Mechanizmem zostały objęte tylko towary i usługi, które wymieniono w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, takie jak roboty budowlane, niektóre wyroby stalowe, złom czy odpady. Co istotne, obowiązek rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności dotyczy tylko transakcji udokumentowanych fakturą, w których kwota należności przekracza 15.000 zł brutto.

Rachunek VAT – zmiany od 01 listopada 2019

Środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik może wykorzystać przede wszystkim do rozliczeń podatkowych (CIT, PIT, VAT, akcyza, cło) lub do opłacenia składek na ZUS.

Przy zleceniu przelewu, na którykolwiek podatek lub składki ZUS, bank samodzielnie pobiera w pierwszej kolejności środki zgromadzone na rachunku VAT i przeznacza je na zapłatę zobowiązań podatkowych i ZUS.

Oczywiście poza podatkami, środki z rachunku VAT są również wykorzystywane przy zleceniu przelewów w systemie split payment.

NIP na paragonie

Podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy. Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Także i w tym przypadku, za odstępstwa od wprowadzonej reguły będą groziły istotne sankcje. Na wystawcę faktury na podstawie paragonu niezawierającego NIP będzie mogło zostać nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe do wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Analogiczna sankcja będzie mogła zostać nałożona na nabywcę, jeżeli ujmie on fakturę niezawierającą NIP w ewidencji VAT. W przyszłym roku roztargnionych kupujących może czekać zatem sporo emocji przy kasach – jeśli zapomną podać NIP przy zakupie, mogą spotkać się z kategoryczną odmową wystawienia faktury przez sprzedawcę.

Kupujący ma obowiązek zgłosić sprzedającemu chęć zakupu towaru na fakturę przed rozpoczęciem wprowadzania zakupów do kasy fiskalnej. W przypadku, gdy sprzedawca nie posiada kasy fiskalnej dostosowanej do nowych regulacji od razu przy zakupie, kupujący musi poprosić go o wystawienie faktury zamiast paragonu.

Zalecamy, aby przy kasach zamieścić uwagę informującą kupującego o zgłoszeniu chęci zakupu towaru na fakturę przed rozpoczęciem zakupów.

Kasy fiskalne online

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej muszą zakupić nowe kasy tylko do końca 2019 roku. Do końca czerwca 2020 roku nowe kasy muszą zakupić m.in. restauratorzy. Do końca 2020 roku wymiana kas obejmie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i dentystyczne. Ostatecznie, kasy „starego” typu znikną z rynku końcem 2022 roku.

Od 01.01.2020 r. obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczy rejestrowania sprzedaży w zakresie:

1) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

2) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 01.07.2020 r. obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:

1) świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

2) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli korzystać z tzw. ulgi na złe długi (wcześniej taką możliwość mieli już podatnicy VAT). Pozwala ona wierzycielowi na pomniejszanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności (zaliczaną do przychodów należnych), jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze (rachunku). Ta zmiana ma pomóc w likwidacji zatorów płatniczych firm i tym samym ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej. Zasady stosowania „ulgi na złe długi” mają zastosowanie do transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku których termin zapłaty upływa po 31.12.2019 r. Dla celów zastosowania „ulgi na złe długi” okres 90 dni liczy się począwszy od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania.

Stosowaniu „ulgi na złe długi” w odniesieniu do wierzyciela i dłużnika. Wierzyciel może skorzystać z tego mechanizmu. Dłużnik jest do tego zobowiązany.

Podatnicy dokonują odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Ustawodawca zezwala co prawda na odliczanie ulgi na złe długi od zaliczek. Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki jest wyższa od tego dochodu.

Nowy JPK_VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, a od 1 lipca 2020 r. pozostali, będą składali plik JPK_VAT w zmienionej formie, potocznie nazywanej JPK_VDEK. Nowy plik połączy dotychczasową deklarację VAT (zastępując obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K) oraz ewidencję VAT.

Ułatwieniu składania deklaracji VAT i JPK towarzyszyć będą jednak dodatkowe obowiązki dla podatników. Wynikają one ze zmian w zasadach prowadzenia ewidencji VAT, której zakres zostanie rozszerzony.

Od 1 kwietnia 2020 r. w ewidencji sprzedaży trzeba będzie wskazać m.in. dodatkowe oznaczenia identyfikujące niektóre dostawy (np. budynków czy elektroniki) i usługi (w tym transportowe, telekomunikacyjne czy elektroniczne). Ponadto ewidencja będzie musiała zawierać także dodatkowe oznaczenia identyfikujące charakter dokonywanych transakcji (np. powiązania między stronami transakcji, objęcie transakcji mechanizmem podzielonej płatności), a także oznaczenia dowodów sprzedaży.

Dodatkowe oznaczenia identyfikujące charakter dokonywanych transakcji oraz oznaczenia dowodów nabycia będą musiały znaleźć się także w ewidencji zakupu.

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji będzie wiązało się z sankcjami. Niezależnie od konsekwencji przewidzianych na gruncie KKS, które będą mogły zostać nałożone za brak złożenia deklaracji lub zrobienie tego po terminie, sankcjonowana będzie każda nieprawidłowość w pliku JPK_VDEK uniemożliwiająca przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, która nie zostanie usunięta lub wyjaśniona w odpowiedzi na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego. Każda taka niewyjaśniona nieprawidłowość będzie karana przez ustawodawcę kwotą 500 zł.

Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca VAT, poza przyjęciem jednej stawki dla wybranych kategorii produktów (np. owoce i orzechy jadalne), rozbudowuje listę towarów objętych preferencyjnymi stawkami. Obniżone zostaną stawki VAT m.in. na owoce tropikalne i cytrusowe, produkty dla niemowląt i dzieci, a także wybrane artykuły higieniczne (np. podpaski i tampony higieniczne). Więcej zapłacimy natomiast m.in. za owoce morza i czasopisma specjalistyczne – w tych przypadkach stawka VAT zostanie podwyższona.

Polecamy artykuł: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/stawki-vat/3584836,Nowa-matryca-stawek-VAT-i-WIS-w-2020-roku-najwazniejsze-informacje.html

W zakresie stawek VAT obecnie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej, zaś w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.

Katowice

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
9.00 - 16.00
Wtorek, Czwartek
9.00 - 18.00

Warszawa

Godziny otwarcia Poniedziałek, środa, piątek
8.30 - 16.30
Wtorek, Czwartek
8.30 - 18.00